TT Donald Trump: 'Các nước cần chống lại CNXH'


Nói về Venezuela, Tổng thống Trump tuyên bố chủ nghĩa xã hội và cộng sản ‘gây ra đau khổ, tham nhũng và thối rữa’.

Source link