Taiwanese artist creates mini dog sculptures for Lunar New Year – Bạn có biết !?

Chen Forng-Shean, who has been carving Chinese zodiac animals for 20 years, has created 1mm-long miniscule sculptures of dogs for the upcoming Year of the Dog.

Advertisements


Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *