Luật Trưng cầu Ý dân ở Việt Nam: Khi nào áp dụng?


Ý kiến luật sư rằng Việt Nam đã có Luật Trưng cầu Ý dân nhưng đến nay chưa được dùng đến vì nhiều lý do.

Source link