Giảng viên 'ba chiều' sẽ giảng bài tại Đại học London


Các giảng đường đại học được thiết lập thêm một vòng quay trên sân khấu nơi cho phép các giảng viên xuất hiện dưới dạng hình ảnh ba chiều trình chiếu từ xa.

Source link