Dự thảo Nghị định An ninh mạng Việt Nam: 'Đổi mà chưa đổi’


Dự thảo mới nhất của Nghị định hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng của Việt Nam đã có một số thay đổi, nhưng ‘bản chất’ vẫn chưa đổi.

Source link