Blogger Mẹ Nấm từ xứ tuyết nhớ về đồng lúa xanh


Blogger Mẹ Nấm kể về sự hoà nhập vào xã hội Mỹ, cuộc vận động ở thủ đô Hoa Kỳ và nỗi nhớ ‘ruộng lúa xanh Việt Nam’.

Source link