Amnesty International đánh giá di sản Chủ tịch Quang


Ông Nguyễn Trường Sơn, người vận động cho khu vực Đông Nam Á của tổ chức Ân xá Quốc tế nói về di sản của Chủ tịch Trần Đại Quang.

Source link