9 loại khám sức khỏe định kỳ không cần thiết

Trừ khi bác sĩ có một lý do y tế cụ thể để yêu cầu những xét nghiệm như vậy, còn thì những xét nghiệm này và một số xét nghiệm dự phòng khác là không cần thiết đối với nhiều người. Rõ ràng, chăm sóc sức khỏe dự phòng là một phần quan trọng […]

The post 9 loại khám sức khỏe định kỳ không cần thiết appeared first on Bạn có biết !~.


Source link